Stredné školy / duálne vzdelávanie

Stredné školy / duálne vzdelávanie

Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania

 

PSS SVIDNÍK, a.s.   SOŠ Technická Svidník

 

Informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania:

Teoretické vyučovanie

bude poskytované v SOŠ – technickej (Pionierska 361/4, 089 01 Svidník) podľa rozvrhu vyučovania určeného SOŠ.

Pre študijné odbory:

1. – 4. ročník – teória bude poskytovaná v SOŠ – technickej

Pre učebné odbory:
1. – 3. ročník – teória bude poskytovaná v SOŠ – technickej

Praktické vyučovanie

bude poskytované v priestoroch:

a) zamestnávateľa PSS SVIDNÍK, a.s. (Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník)
– pre žiakov 2., 3. prípadne 4. ročníka študijných a učebných odborov

b) v dielňach SOŠ – technickej (Pionierska 361/4, 089 01 Svidník)
– pre žiakov 1. ročníka študijných a učebných odborov

Pracovné uplatnenie absolventov SOŠ – technickej

Absolvent SOŠ – technickej

má možnosť uplatniť sa v rôznych profesiách podľa úspešne absolvovaného študijného alebo učebné odboru.

Absolvent

úspešným absolvovaním 4-ročného študijného odboru štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.

Absolvent

úspešným absolvovaním 3-ročného učebného odboru štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

4 – ročný študijný odbor

Kód odboru štúdiaNázov odboru štúdiaProfesiaPracovná činnosť absolventa SOŠ
2413 KMechanik strojov a zariadeníZámočník ZváračMontáž a kompletizácia strojov a zariadení podľa výkresovej dokumentácie a zváranie dielcov a tenkostenných nádob z antikorovej ocele metódou TIG podľa technologického postupu
2697 KMechanik elektrotechnikElektrikármontáž, inštalácia, oživovanie, meranie a skúšanie elektrických obvodov, prístrojov, strojov a zariadení

3 – ročný učebný odbor

Kód odboru štúdiaNázov odboru štúdiaProfesiaPracovná činnosť absolventa SOŠ
2433 HObrábač kovovSústružník Frézar Horizontkár Vŕtač Obsluha CNCnastavenie a obsluha obrábacích strojov a zariadení vrátane strojov s počítačovým číslicovým riadením

Finančné a hmotné zabezpečenie žiakov SOŠ – technickej v školskom roku 2018/2019

I. Odmena za produktívnu prácu

Za 1 hodinu produktívnej práce v rámci rozvrhu praktického vyučovania bude žiakom vyplatená odmena za produktívnu prácu vo výške:

Žiakom v dennej forme štúdia 2., 3. a 4. ročníka študijných odborov

RočníkOdborPriemer známok

do 2,00

Priemer známok

od 2,01 – 3,00

Priemer známok

od 3,01

4.študijný2,50 €2,00 €1,50 €
3.študijný2,50 €2,00 €1,50 €
2.študijný2,50 €2,00 €1,50 €

Žiakom v dennej forme štúdia 2. a 3. ročníka učebných odborov

RočníkOdborPriemer známok

do 2,00

Priemer známok

od 2,01 – 3,00

Priemer známok

 od 3,01

3.učebný2,50 €2,00 €1,50 €
2.učebný2,50 €2,00 €1,50 €

V uvedenej hodinovej sadzbe pre žiakov sú už zohľadnené i prípadné výkony prác v sťaženom pracovnom prostredí, kde boli žiaci zaradení na výkon praktického vyučovania.

Výška odmeny za produktívnu prácu pre jednotlivých žiakov dennej formy štúdia za príslušný mesiac bude stanovená na základe dochádzky a prospechu žiaka.

Žiakov v dennej forme štúdia 2., 3. a 4. ročníka študijných odborov a 2. a 3. ročníka učebných odborov bude zároveň hodnotiť inštruktor spolu s majstrom odborného výcviku známkou od 1 do 5, ktorá sa pripočíta k prospechu žiaka.

Dochádzka

sa bude hodnotiť mesačne a odmena sa bude krátiť úmerne vymeškaným hodinám.

Prospech

priemer známok bude vyhodnotený vždy za predchádzajúci mesiac, ku ktorému sa pripočíta známka hodnotená inštruktorom a majstrom odbornej výchovy.

V prípade neuspokojivého správania alebo absencie v rozsahu jednej hodiny a viac sa odmena za produktívnu prácu za príslušný mesiac znižuje na 50% minimálnej hodinovej sadzby podľa aktuálne platných predpisov za všetky odpracované hodiny v danom mesiaci.

II. Podnikové štipendium

Žiakom v dennej forme štúdia 1., 2., 3. a 4. ročníka študijných odborov

RočníkOdborPriemer známok

 

do 2,00

Priemer známok

 

od 2,01 – 3,00

Priemer známok

 

od 3,01

4.študijný50 €40 €30 €
3.študijný40 €30 €20 €
2.študijný30 €20 €10 €
1.študijný20 €15 €10 €

Žiakom v dennej forme štúdia 1., 2. a 3. ročníka učebných odborov

RočníkOdborPriemer známok

 

do 2,00

Priemer známok

 

od 2,01 – 3,00

Priemer známok

 

od 3,01

3.učebný40 €30 €20 €
2.učebný30 €20 €10 €
1.učebný20 €15 €10 €

Dochádzka

sa bude hodnotiť mesačne a odmena sa bude krátiť úmerne vymeškaným hodinám.

Prospech

priemer známok bude vyhodnotený vždy za predchádzajúci mesiac, ku ktorému sa pripočíta známka hodnotená inštruktorom a majstrom odbornej výchovy.

Absencia – podnikové štipendium nepatrí žiakovi, ktorý má neospravedlnenú absenciu.

Znížená známka zo správania v predchádzajúcom polroku – žiakovi nebude vyplatené podnikové štipendium v nasledujúcom výplatnom termíne.

Neuspokojivé správanie žiaka – zníženie výšky podnikového štipendia, resp. nepriznanie.

Žiakov v dennej forme štúdia 1. ročníka študijných odborov a učebných odborov bude hodnotiť triedny učiteľ spolu s majstrom odborného výcviku.  Žiakov v dennej forme štúdia 2., 3. a 4. ročníka študijných odborov a 2. a 3. ročníka učebných odborov bude hodnotiť inštruktor spolu s majstrom odborného výcviku.

Odmena

V prípade výnimočnej iniciatívy alebo výsledkov u zamestnávateľa alebo dosiahnutím významného úspechu na vzdelávacom, športovom, kultúrnom, umeleckom alebo vedeckom poli je možné žiakovi poskytnúť jednorazové podnikové štipendium vo výške od 20 €  do 100 €. O udelení odmeny rozhodne výkonný riaditeľ PSS SVIDNÍK, a.s.

III. Hmotné zabezpečenie

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Zamestnávateľ poskytne žiakovi zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku zamestnanca na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak bude vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa.

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ

Zamestnávateľ zabezpečí na svoje náklady posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.

STRAVOVANIE

Zamestnávateľ poskytne žiakovi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa stravovanie v rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov.

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať duálne vzdelávanie

Stredné školy / duálne vzdelávanie

Pripravovaná je aj spolupráca so Spojenou školou Juraja Henisha v Bardejove. Žiakom bude možné poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre nasledujúce odbory:

Spojená škola Juraja Henisha

Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Názov odboru štúdia:

  1. Mechanik nastavovač
  2. Mechanik elektrotechnik
  3. Programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení

Prax

Žiaci stredných škôl majú možnosť absolvovať v našej spoločnosti odbornú prax. Môže ísť o prax v rámci štúdia na strednej škole v trvaní 1 – 2 týždňov, ale aj o prax v dlhšom časovom rozmedzí.

V prípade záujmu o prax v našej firme kontaktujte oddelenie 1 – Personál na tel. čísle: 054/7862111 alebo 054/7862128 alebo e-mailom na info@pss-svidnik.sk.

Na uvedený e-mail je potrebné zaslať žiadosť, kde uvediete názov školy, dĺžku trvania praxe a odbor, ktorý študujete.